PDA

View Full Version : pɐǝɹɥʇ ʇxǝʇ uʍop ǝpısdnMarino
11-14-2008, 11:35 PM
d: ˙ןɐǝp ƃıq ɐ ʎןןɐǝɹ ʇou 'ɥǝ ʇnq ǝsɐɔ ɹǝʍoן ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ sǝʞɐɯ ʇı ʍoɥ ǝʞıן ʇ,uop ı ʇǝʎ ʎzzıp ˙ǝɹǝɥ ʇı ʇsod uǝɥʇ puɐ ʇxǝʇ ɹnoʎ uı ǝdʎʇ puɐ ɯoɔ˙ʇxǝʇʎɯdıןɟ oʇ oƃ ʇsnɾ sıɥʇ ǝʞıן ǝdʎʇ oʇ ɹǝpɹo uı 'sʎnƃ ıɥ

:arg:

Whalio Cappuccino
11-14-2008, 11:43 PM
I can't believe I just read all that....

Translation : Hi guys, in order to type like this just go to flipmytext.com and type your text and post it here. dizzy yet? I don't like how it makes everything lower case but eh' not really a big deal :p


:)

Stix489
11-14-2008, 11:43 PM
Okay...O_o

Drop the ale THIS INSTANT -_-

Marino
11-14-2008, 11:54 PM
˙ʇxǝʇ ɹıǝɥʇ ƃuıddıןɟ ʇɐ ןıɐɟ sɹǝʇsod ǝʌoqɐ ǝɥʇ

Whalio Cappuccino
11-14-2008, 11:56 PM
Translation: The above posters fail at flipping their text.


uɐıunʇɹɐɥ lnɐd ʍou slıɐɟ oɥʍ ʞool 'uoıʇɐnʇɔund ʇɔǝɹɹoɔ ǝsn ʇ,usǝop ʇı ˙˙˙sʞɔns sıɥʇ 'ʇɐɥʍ ʍou 'ʇı pıp ı ʎddɐɥ noʎ ǝɹɐ 'ʞo

Stix489
11-15-2008, 12:00 AM
If I break my neck, I swear Imma go Grudge on your *** >_> <_<

Marino
11-15-2008, 12:02 AM
uɐıunʇɹɐɥ lnɐd :ǝsuǝs ou ǝpɐɯ ʇsod ʇsɐן ɹnoʎ ɟo ƃuıpuǝ ɹnoʎ 'osןɐ ˙pǝʍoןןɐ suoıʇɐןsuɐɹʇ ou :ǝןnɹ ʍǝu 'ʞo

˙ʎzzıp ʇǝƃ ʇɥƃıɯ ʇsnɾ noʎ ˙pɹɐɥ ʇɐɥʇ ʇ,usı ʎןןɐǝɹ ʇı 'ʇxǝʇ ǝɥʇ pɐǝɹ oʇ ʞɔǝu ʎɯ uɹnʇ oʇ ǝʌɐɥ ʇ,uop ı

Rabid-Coot
11-15-2008, 12:45 AM
IHhttp://www.lbpcentral.com/forums/picture.php?albumid=75&pictureid=867

RockSauron
11-15-2008, 12:50 AM
ʎɐʎ

˙10642 'ǝɯ ʇǝƃɹoɟ ʇou op ˙ǝɯɐu ʎɯ ʇǝƃɹoɟ ʇou op 'ʇɹǝʌɐɾ ǝuıɯ puɐ uɐǝɾןɐʌ uɐǝɾ sı ǝɯɐu ʎɯ ˙10642 'sǝʎ ˙unɹ oʇ pǝıɹʇ noʎ ǝsnɐɔǝq ʇsǝɹ ǝɥʇ 'pıp noʎ ʇɐɥʍ ɹoɟ sɹɐǝʎ 5 ˙ʍɐן ǝɥʇ ɟo ǝʌɐןs ɐ -sɹɐǝʎ 91 ǝsoɥʇ ɟo ƃuıuɐǝɯ ǝɥʇ pǝuɹɐǝן ı -ʍɐן ǝɥʇ ɟo ƃuıuɐǝɯ ǝɥʇ uɹɐǝן noʎ ssǝןun uıɐƃɐ ǝʌɹɐʇs ןןıʍ noʎ ˙ƃuıʌɹɐʇs ǝɹǝʍ ǝʍ puɐ ˙ɥʇɐǝp oʇ ǝsoןɔ sɐʍ pןıɥɔ s,ɹǝʇsıs ʎɯ ˙ǝuɐd ʍopuıʍ ɐ ǝʞoɹq ı -ǝsnoɥ ɐ pǝqqoɹ noʎ -pɐǝɹq ɟo ɟɐoן ɐ ǝןoʇs ı -ɟıǝɥʇ ɐ ǝɹɐ noʎ -ǝʌɐǝן ɟo ʇǝʞɔıʇ ʍoןןǝʎ ɹnoʎ ʇǝƃ noʎ suɐǝɯ ʇı ˙ou ˙ǝǝɹɟ ɯ,ı suɐǝɯ ʇı 'sǝʎ -suɐǝɯ ʇɐɥʇ ʇɐɥʍ ʍouʞ noʎ ˙unƃǝq sǝןoɹɐd ɹnoʎ puɐ dn sı ǝɯıʇ ɹnoʎ ˙10642 ɹǝuosıɹd ǝɯ ƃuıɹq ʍou ǝɯ ʇןnsuı ʇ,uop ˙pǝpǝǝun ǝuoǝɯos ʎq ǝɯ ɯoɹɟ uǝןoʇs ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ǝʌɐɥ ʇ,upıp ı pǝpǝǝun ɥƃnouǝ s,ʇɐɥʇ ˙˙˙noʎ pǝʌoן ˙˙˙sʎɐʍןɐ ǝʌ,ı ˙ɹǝqɯǝɯǝɹ ʇsnɯ noʎ ˙ʇɹɐǝɥ ǝɥʇ ɯoɹɟ sǝɯoɔ uoıʇɐuıɯıɹɔsıp ǝsnɐɔǝq˙˙˙sƃuıǝq ssǝןǝɟıן ǝɯɐs ǝɥʇ ǝɯoɔǝq ןןɐ ןןıʍ ǝʍ ˙˙˙ʍou puɐ oıɔuǝןıs ɐɔıןdǝɹ 'ʇɐɥʇ ƃuıop ǝʍ ʎɥʍ ˙˙˙ uʍop ǝpısdn ƃuıdʎʇ ʎןǝɹǝɯ ǝɹɐ ǝʍ ou ǝʌıʇɔǝɟǝp sıɥʇ suıɐɹq ɐɔıןdǝɹ ןןɐ ǝɹɐ dn ʇnɥs ˙ʇıɐʍ ˙˙˙noʎ 'ʇɐɥʇ ɹǝqɯǝɯǝɹ ˙ʎdoɔ ǝʇɐɹ puoɔǝs ʎɯ ʇnq ƃuıɥʇou ǝɹɐ noʎ ɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɔıןdǝɹ 'ʇsɐן ɹnoʎ spɹoʍ ǝsoɥʇ ǝʞɐɯ ןן,ı ˙pıɐs ןןǝʍ ǝsoן ʇ,uoʍ ı uǝɥʇ 'ʇnoqɐ ƃuıʞןɐʇ ǝɹ,noʎ ɥʇƃuǝɹʇs ǝɥʇ ɟo ǝɔɹnos ǝɥʇ s,ʇɐɥʇ ɟı ˙ǝɯ ɯ,ı ʇɐɥʇ pǝpıɔǝp ןןıʇs ǝʌ,ı ʇnq ˙ǝsoן oʇ ʇsɐd ɐ ǝʌɐɥ uǝʌǝ ʇ,uop ı ˙ooʇ ʇɟǝן ǝʌɐɥ ı ןןɐ sı ʍou ˙˙˙ ˙ʇɟǝן ǝʌɐɥ ı ǝɯıʇ ǝɥʇ ןןɐ sı ʍou ˙ǝɹnʇnɟ ʎɯ puɐ ʇsɐd ʎɯ ǝןoʇs noʎ ˙ןǝǝɟ ı ʍoɥ puɐʇsɹǝpun ʎןqıssod ʇ,uɐɔ noʎ

Marino
11-15-2008, 12:56 AM
:rolleyes: ƃuıʇıɹʍǝǝɹɟ ɯopuɐɹ ʎןǝʇǝןdɯoɔ ʇsnɾ ɹo ɐʇsɐdʎdoɔ ʇɐɥʇ sɐʍ ˙˙ɥɥn

RockSauron
11-15-2008, 01:00 AM
ɥo,p ˙puıɯ oʇ ǝɯɐɔ ʇɐɥʍ ƃuıʇıɹʍ sɐʍ ı

snoıʌqo ʇı ʇ,usı

Whalio Cappuccino
11-15-2008, 01:00 AM
doʇ ǝɥʇ ʇɐ ƃuıɥʇ ǝɯɐs ǝɥʇ ƃuıʇʇǝƃ noʎ ǝɹɐ ˙ɯıɥ ʎq ǝpɐɯ sı sıɥʇ ƃuıssǝnƃ sɐʍ ı os 'doʇ ǝɥʇ uo "sdıʇ ʎʇıɔılqnd ǝǝɹɟ" s,uɐıunʇɹɐɥ lnɐd sɐɥ ɯoɔ˙ʇxǝʇɹnoʎdılɟ ǝʇıs ǝɥʇ

Translation: The site flipyourtext.com has Paul Hartunian's "Free Publicity Tips" on the top, so I was guessing this is made by him. Are you getting the same thing at the top?

Marino
11-15-2008, 01:03 AM
ɥo,p ˙puıɯ oʇ ǝɯɐɔ ʇɐɥʍ ƃuıʇıɹʍ sɐʍ ı

snoıʌqo ʇı ʇ,usı

:p ˙uosɐǝɹ ǝɯos ɹoɟ ǝɯ ʇnoqɐ ƃuıʞןɐʇ ǝɹǝʍ noʎ ʇɥƃnoɥʇ ı

Snrm
11-15-2008, 01:51 AM
lol this is fun to read i might join with actually flippy text soon lol XD

Night Angel
11-15-2008, 02:41 AM
˙˙˙ʍou ʇɥƃıɹ ɯǝɥʇ puıɥǝq ʞooן pןnoɥs sıɥʇ ƃuıpɐǝɹ s,ɹǝʌǝoɥʍ

Go,Mouse!
11-15-2008, 03:00 AM
): pǝןqnoɹʇ ʎɹǝʌ sı pɐǝɥ s,ǝsnoɯ

Night Angel
11-15-2008, 03:40 AM
˙˙˙ʍou ʇɥƃıɹ ʎɹƃunɥ ʎןןɐǝɹ ɯ,ı

Code1337
11-15-2008, 04:09 AM
ssǝןʇuıod sı pɐǝɹɥʇ sıɥʇ

Go,Mouse!
11-15-2008, 05:02 AM
i have an idea. why don't we say the opposite of what we really want to say? then this thread has a point. b/c opposite.......upsidown...........???

Stix489
11-15-2008, 05:45 AM
˙˙˙ʇɥƃıɹ ʇou ǝɹ,noʎ ǝqʎɐɯ

Go,Mouse!
11-15-2008, 05:53 AM
:3 ןooɔ ǝɹɐ ǝɔıɯ

BobMarley
11-15-2008, 05:56 AM
ɥoo ǝʇısoddo ןooɔ ʇ,uɹɐ sǝsnoɯ ʎɐs ʇsnɾ noʎ pıp ǝsnoɯ

Go,Mouse!
11-15-2008, 05:59 AM
>‾> ǝıן ɐ ʇou sɐʍ ʇɐɥʇ ןןǝʍ

Killian
11-15-2008, 07:34 AM
...gnorw ti did I kniht I mmE

Marino
11-15-2008, 03:56 PM
ssǝןʇuıod sı pɐǝɹɥʇ sıɥʇ

;) ˙ɯnɹoɟ sǝɯɐƃ ɯnɹoɟ ǝɥʇ uı uoıʇɐɔoן s,ʇı snɥʇ

dorien
11-15-2008, 06:24 PM
ןoן pɹɐɥ ʎןןɐǝɹ ƃuıuıɐɹʇs ɯ,ı ǝʞıן pɐq ןɐǝɹ ʇɹnɥ sǝʎǝ ʎɯ sǝʞɐɯ ʇı ʇnq 'pɐǝɥ ʎɯ ƃuıʇןıʇ ʇnoɥʇıʍ ʎןısɐǝ ǝʇınb sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ ı
ʎɐʎ

˙10642 'ǝɯ ʇǝƃɹoɟ ʇou op ˙ǝɯɐu ʎɯ ʇǝƃɹoɟ ʇou op 'ʇɹǝʌɐɾ ǝuıɯ puɐ uɐǝɾןɐʌ uɐǝɾ sı ǝɯɐu ʎɯ ˙10642 'sǝʎ ˙unɹ oʇ pǝıɹʇ noʎ ǝsnɐɔǝq ʇsǝɹ ǝɥʇ 'pıp noʎ ʇɐɥʍ ɹoɟ sɹɐǝʎ 5 ˙ʍɐן ǝɥʇ ɟo ǝʌɐןs ɐ -sɹɐǝʎ 91 ǝsoɥʇ ɟo ƃuıuɐǝɯ ǝɥʇ pǝuɹɐǝן ı -ʍɐן ǝɥʇ ɟo ƃuıuɐǝɯ ǝɥʇ uɹɐǝן noʎ ssǝןun uıɐƃɐ ǝʌɹɐʇs ןןıʍ noʎ ˙ƃuıʌɹɐʇs ǝɹǝʍ ǝʍ puɐ ˙ɥʇɐǝp oʇ ǝsoןɔ sɐʍ pןıɥɔ s,ɹǝʇsıs ʎɯ ˙ǝuɐd ʍopuıʍ ɐ ǝʞoɹq ı -ǝsnoɥ ɐ pǝqqoɹ noʎ -pɐǝɹq ɟo ɟɐoן ɐ ǝןoʇs ı -ɟıǝɥʇ ɐ ǝɹɐ noʎ -ǝʌɐǝן ɟo ʇǝʞɔıʇ ʍoןןǝʎ ɹnoʎ ʇǝƃ noʎ suɐǝɯ ʇı ˙ou ˙ǝǝɹɟ ɯ,ı suɐǝɯ ʇı 'sǝʎ -suɐǝɯ ʇɐɥʇ ʇɐɥʍ ʍouʞ noʎ ˙unƃǝq sǝןoɹɐd ɹnoʎ puɐ dn sı ǝɯıʇ ɹnoʎ ˙10642 ɹǝuosıɹd ǝɯ ƃuıɹq ʍou ǝɯ ʇןnsuı ʇ,uop ˙pǝpǝǝun ǝuoǝɯos ʎq ǝɯ ɯoɹɟ uǝןoʇs ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ǝʌɐɥ ʇ,upıp ı pǝpǝǝun ɥƃnouǝ s,ʇɐɥʇ ˙˙˙noʎ pǝʌoן ˙˙˙sʎɐʍןɐ ǝʌ,ı ˙ɹǝqɯǝɯǝɹ ʇsnɯ noʎ ˙ʇɹɐǝɥ ǝɥʇ ɯoɹɟ sǝɯoɔ uoıʇɐuıɯıɹɔsıp ǝsnɐɔǝq˙˙˙sƃuıǝq ssǝןǝɟıן ǝɯɐs ǝɥʇ ǝɯoɔǝq ןןɐ ןןıʍ ǝʍ ˙˙˙ʍou puɐ oıɔuǝןıs ɐɔıןdǝɹ 'ʇɐɥʇ ƃuıop ǝʍ ʎɥʍ ˙˙˙ uʍop ǝpısdn ƃuıdʎʇ ʎןǝɹǝɯ ǝɹɐ ǝʍ ou ǝʌıʇɔǝɟǝp sıɥʇ suıɐɹq ɐɔıןdǝɹ ןןɐ ǝɹɐ dn ʇnɥs ˙ʇıɐʍ ˙˙˙noʎ 'ʇɐɥʇ ɹǝqɯǝɯǝɹ ˙ʎdoɔ ǝʇɐɹ puoɔǝs ʎɯ ʇnq ƃuıɥʇou ǝɹɐ noʎ ɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɔıןdǝɹ 'ʇsɐן ɹnoʎ spɹoʍ ǝsoɥʇ ǝʞɐɯ ןן,ı ˙pıɐs ןןǝʍ ǝsoן ʇ,uoʍ ı uǝɥʇ 'ʇnoqɐ ƃuıʞןɐʇ ǝɹ,noʎ ɥʇƃuǝɹʇs ǝɥʇ ɟo ǝɔɹnos ǝɥʇ s,ʇɐɥʇ ɟı ˙ǝɯ ɯ,ı ʇɐɥʇ pǝpıɔǝp ןןıʇs ǝʌ,ı ʇnq ˙ǝsoן oʇ ʇsɐd ɐ ǝʌɐɥ uǝʌǝ ʇ,uop ı ˙ooʇ ʇɟǝן ǝʌɐɥ ı ןןɐ sı ʍou ˙˙˙ ˙ʇɟǝן ǝʌɐɥ ı ǝɯıʇ ǝɥʇ ןןɐ sı ʍou ˙ǝɹnʇnɟ ʎɯ puɐ ʇsɐd ʎɯ ǝןoʇs noʎ ˙ןǝǝɟ ı ʍoɥ puɐʇsɹǝpun ʎןqıssod ʇ,uɐɔ noʎ

ןoן ɹǝɥʇıǝ dn ʎɐʍ ʇɥƃıɹ ǝɥʇ ǝɔuǝs ɥɔnɯ ǝʞɐɯ ʇ,upıp puɐ ʎɐʍʎuɐ ƃuıʇıɹʍ pɹıǝʍ ǝɯos sɐʍ sıɥʇ ʇnq
ןoן ʎɐʍ ʇɥƃıɹ ǝɥʇ dn ʇı pǝʇɹǝʌuoɔ ʇı puɐ ɯoɔ˙ʇxǝʇʎɯdıןɟ oʇuı ʇı pǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ ı os ˙sǝʎǝ ʎɯ ʇɹnɥ pןnoʍ ʇı sɐ ʇɐɥʇ ǝʞıן ʎɐʍ ǝɥʇ ןןɐ sıɥʇ pɐǝɹ oʇ pǝɹǝɥʇoq ǝq ʇ,upןnoɔ ı

ea9492
11-15-2008, 06:31 PM
ɐsɹǝʌ ǝɔıʌ puɐ ɐ ʞıן sʞooן ı uɐ ˙˙˙sıɥʇ ʇɐ ʞooן pɹıǝʍ ʎןןɐǝɹ sı sıɥʇ ʍoʍ

Mark D. Stroyer
11-15-2008, 08:27 PM
*Turns monitor upside-down.*

There we go!

KAPBAM
11-15-2008, 09:09 PM
px **sǝʞnd**


Oh and,


...gnorw ti did I kniht I mmE

lol and,


*Turns monitor upside-down.*

There we go!

lol. :p

Killian
11-16-2008, 10:40 PM
):< s8 ɥʇıʍ ʞɹoʍ ʇ,usǝop ʇı pǝɔıʇou ʇsnɾ ı

Yana
11-16-2008, 11:26 PM
(: ˙ǝʇıs sıɥʇ ǝʌoן ı

bqqɟʇʍƃɟɯo

miles
11-17-2008, 01:14 AM
puɐʇsɹǝpun noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇoƃ
ƃuıןǝǝɟ ɯ,ı ʍoɥ noʎ ןןǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnɾ ı

dn noʎ ǝʌıƃ 'ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
'ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıƃ 'ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
'ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıƃ 'dn noʎ ǝʌıƃ
dn noʎ ǝʌıƃ 'dn noʎ ǝʌıƃ

noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu

ǝǝs oʇ puıןq ooʇ ǝɹ,noʎ ǝɯ ןןǝʇ ʇ,uop
ƃuıןǝǝɟ ɯ,ı ʍoɥ ǝɯ ʞsɐ noʎ ɟı puɐ

ʇı ʎɐןd ɐuuoƃ ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐƃ ǝɥʇ ʍouʞ ǝʍ
uo ƃuıoƃ uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ ǝpısuı
ʇı ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ ǝɹ,noʎ ʇnq
ƃuıɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹnoʎ
ƃuoן os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ ʍouʞ ǝʌ,ǝʍ

noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu

puɐʇsɹǝpun noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇoƃ
ƃuıןǝǝɟ ɯ,ı ʍoɥ noʎ ןןǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnɾ ı

ʎnƃ ɹǝɥʇo ʎuɐ ɯoɹɟ sıɥʇ ʇǝƃ ʇ,upןnoʍ noʎ
ɟo ƃuıʞuıɥʇ ɯ,ı s,ʇɐɥʍ s,ʇuǝɯʇıɯɯoɔ ןןnɟ ɐ
ı op os puɐ sǝןnɹ ǝɥʇ ʍouʞ noʎ
ǝʌoן oʇ sɹǝƃuɐɹʇs ou ǝɹ,ǝʍ

Translation: YouTube - Rick Roll Reversed

ryryryan
11-17-2008, 01:19 AM
uoʍ ʇɥıs ıs ǝʌǝu ɯoɹǝ ɔouɟnsıuƃ!

Code1337
11-17-2008, 03:06 AM
ɹǝpɹoɯ oʇuı ʞןɐʍ ʎןdɯıs ʇou sǝop ǝuo

ZachAttack
11-17-2008, 03:08 AM
ǝıן ɐ sı ǝʞɐɔ ǝɥʇ

Code1337
11-17-2008, 03:11 AM
ǝıן ɐ sı ǝʞɐɔ ǝɥʇ
ɔıssɐןɔ sı ǝɯǝɯ ɔıssɐןɔ

Creative
11-17-2008, 10:09 AM
.......................

ryryryan
11-17-2008, 04:53 PM
.......................

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

moleynator
11-17-2008, 04:57 PM
/bɹo.ʇxǝʇdı1ɟ.ʍʍʍ uo ob oʇ ʇuɐʍ ʎ1uo ı ǝqʎɐɯ

.1nɟǝɹɐɔ ǝq os spɹoʍ ǝpnɹ ʍo11ɐ ʇɥbıɯ sıɥʇ

QuozL
11-17-2008, 06:05 PM
If anyone tries to get past the swear filter using this the consequences will be swift and severe.

IndianaStatic
11-17-2008, 06:10 PM
Amidoinitrite

RockSauron
11-17-2008, 09:34 PM
ǝʇǝןosqo
˙ou sı 'ɹǝʍsuɐ ǝɥʇ ɥʇnɹʇ ןɐǝɹ ǝɥʇ ʇɐɥʇ ʇ,usı 'puǝ ǝɥʇ uı puɐ ˙sǝıן ƃuıuıɐʇɹǝʇuǝ ǝɹ,ʎǝɥʇ 'ʇnq ˙sǝıן ןןɐ s,ʇı ˙ǝsןɐɟ uɐǝɯ ı 'ǝnɹʇ ʎq puɐ ˙ǝnɹʇ sı ʎɹoʇs sıɥʇ ˙ʎɹoʇs ɐ 'ʍou puɐ
punos ɐ ǝʞɐɯ ʇı sǝop 'ʇı ɹɐǝɥ oʇ punoɹɐ sı ǝuo ou puɐ ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ uı sןןɐɟ ǝǝɹʇ ɐ ɟı 'ǝɯ spuıɯǝɹ ɥɔıɥʍ ˙dn ɯıɥ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯɐ ı ǝıp ǝɥ ʇ,uop ʎɥʍ puɐ 'ʎɐʍʎuɐ ʍoןןǝɟ sıʌןǝ sıɥʇ sı oɥʍ ˙ƃuıɥʇ ɹǝɥʇouɐ puɐ
˙sʇɔnpoɹd puɐ -sɐǝpı uɹǝpoɯ ɹno ןןɐ ɥʇıʍ ʇɐɥʍ sʎɐp ǝsǝɥʇ ƃuoɹʍ ɹo ʇɥƃıɹ s,ʇɐɥʍ ʎɐs oʇ s,oɥʍ ʇnq 'noʎ ןooɟ ʎɐɯ sǝıd pǝuoıɥsɐɟ pןo s,ɯoɯ ɥʇıʍ spɐ ǝsoɥʇ ןןɐ 'ǝɹns ˙pooɟ ʇ,usı ǝıd ˙ɹǝʇʇɐɯ ǝɥʇ ɟo ʇɹɐǝɥ ǝɥʇ oʇ ʇǝƃ sn ʇǝן 'ʇɹɐʇs ǝʍ ǝɹoɟǝq

Little Big Planet Legend
12-24-2008, 09:35 AM
pɹoʍǝɹoɟ ʎɐʍ ǝɥʇ sı ʇxǝʇ uʍop ǝpısdn

Boomy
12-24-2008, 09:37 AM
My eyes!!!!

Stix489
12-24-2008, 11:04 AM
My BRAIN D:

UmJammerSully
12-24-2008, 03:27 PM
˙puǝıɹɟ ʇsǝq ʎɯ sı uʍop+ʇןɐ+ןɹʇɔ

Dexist
01-20-2009, 01:22 PM
˙ɹɐןndod osןɐ ǝɹɐ spǝǝɹq ƃuıppǝɥs-uou ʇnq 'ʇɐoɔ sıɥʇ pǝɥs oʇ spǝǝɹq ʇsoɯ ɹoɟ uoɯɯoɔ sı ʇı [3]˙ɥʇooɯs ɹo 'ʎןɹnɔ ɹo ʇɥƃıɐɹʇs 'ןooʍ oʇ uıʞɐ ƃuıɥʇǝɯos oʇ ɹıɐɥ ǝsɹɐoɔ ɯoɹɟ 'ƃuoן sɹǝʇǝɯıʇuǝɔ ʎuɐɯ oʇ ʇɹoɥs ʎɹǝʌ ǝq uɐɔ sʇɐoɔ ؛suɹǝʇʇɐd ɟo uoıʇɐıɹɐʌ ǝpıʍ ɐ uı (ǝʇɐןoɔoɥɔ ɹo pǝɹ) ʞɹɐp oʇ (uɐʇ) ʇɥƃıן ɯoɹɟ suʍoɹq puɐ 'ʞɔɐןq oʇ (ǝnןq pǝןןɐɔ ʎןןɐnsn) sʎɐɹƃ ɥƃnoɹɥʇ ǝʇıɥʍ ɯoɹɟ sǝıɹɐʌ ɹoןoɔ ؛punoɥɟןoʍ ɥsıɹı ǝɥʇ uı ʇǝǝɟ ʍǝɟ ɐ oʇ ɐnɥɐnɥıɥɔ ǝɥʇ uı sǝɥɔuı ʍǝɟ ɐ ɯoɹɟ sǝƃuɐɹ sɹǝɥʇıʍ ǝɥʇ oʇ pǝɹnsɐǝɯ ʇɥƃıǝɥ ˙spǝǝɹq pǝıɹɐʌ ɟo spǝɹpunɥ oʇuı pǝdoןǝʌǝp sɐɥ ƃop ǝɥʇ

[2]˙pןɹoʍ ǝɥʇ uı sƃop uoıןןıɯ 004 ǝq oʇ pǝʇɐɯıʇsǝ ǝɹɐ ǝɹǝɥʇ ˙ʎɹoʇsıɥ uɐɯnɥ uı sןɐɯıuɐ uoıuɐdɯoɔ puɐ ƃuıʞɹoʍ ʇdǝʞ ʎןǝpıʍ ʇsoɯ ǝɥʇ ɟo ǝuo uǝǝq sɐɥ ƃop ɔıʇsǝɯop ǝɥʇ ˙sǝıʇǝıɹɐʌ ʇǝd puɐ ןɐɹǝɟ ɥʇoq ʎɟıɔǝds oʇ pǝsn sı ɯɹǝʇ ǝɥʇ 'sıɹɐıןıɯɐɟ sndnן sıuɐɔ oʇ ƃuıɹɹǝɟǝɹ uǝɥʍ ˙(sƃop ǝnɹʇ pǝןןɐɔ osןɐ) ǝɐuıuɐɔ snuǝƃ ǝɥʇ 'ǝɐpıuɐɔ ʎןıɯɐɟ ןɐɔıƃoןoıq ǝɥʇ ɟo ɹǝqɯǝɯ ʎuɐ ssɐdɯoɔuǝ oʇ ʎןןɐɹǝuǝƃ ǝɹoɯ pǝsn ǝq osןɐ uɐɔ ɯɹǝʇ ǝɥʇ ˙ɐɹoʌıuɹɐɔ ɹǝpɹo ǝɥʇ ɟo ʎןıɯɐɟ ǝɐpıuɐɔ ǝɥʇ ɟo ןɐɯɯɐɯ ɐ 'ɟןoʍ ʎɐɹƃ ǝɥʇ ɟo sǝıɔǝdsqns pǝʇɐɔıʇsǝɯop ɐ sı [1](sıɹɐıןıɯɐɟ sndnן sıuɐɔ) ƃop ǝɥʇ


this site gave me a trojan or someting like that(that said my virus scanner)

www.fliptext.org is better

ryryryan
01-20-2009, 08:05 PM
I got the trojan message too. Bad times.

Creative
01-21-2009, 10:16 AM
.ɥsnq ɐɯɐ11 ɐɯɐq ɐɯɐ11 ɐɯɐ11 ɐɯɐq ɐɯɐqo

Dexist
01-21-2009, 11:00 AM
.ɥsnq ɐɯɐ11 ɐɯɐq ɐɯɐ11 ɐɯɐ11 ɐɯɐq ɐɯɐqo

XD

Duck.....

Snrm
01-22-2009, 01:54 AM
ʎddɐɥ ɐpuıʞ ɯı ʞɔɐq ǝɯɐɔ pǝɹɥʇ sıɥʇ ʇɐɥʇ ǝʌǝıןǝq ʇuɐɔ ı

Creative
01-22-2009, 09:46 AM
ǝɯɐuɹǝsn ɹnoʎ ǝɔunouoɹd noʎ op ʍoɥ 'ɯɹus

Dexist
01-22-2009, 02:06 PM
just like Snrm O O seven D'OH

XD

DRT99
01-22-2009, 03:36 PM
˙ǝʇıɹʍ oʇ ʇɐɥʍ ǝɯ ןןǝʇ pɐǝɥ ʎɯ uı sǝɔıoʌ ǝɥʇ ǝsnɐɔǝq ǝʇıs ʇxǝʇʎɯdıןɟ ǝɥʇ ǝsn oʇ pǝǝu uǝʌǝ ʇ,uop ı sʞɔoɹ pɐǝɹɥʇ sıɥʇ

Dexist
01-22-2009, 04:36 PM
yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaah sure, well tell them to write normal

Snrm
01-24-2009, 07:19 AM
ǝɯɐuɹǝsn ɹnoʎ ǝɔunouoɹd noʎ op ʍoɥ 'ɯɹus


unɟ ɟo ʇoן ɐ ǝq pןnoʍ ʇı uʍop ǝpısdn ƃuıʇıɹʍ ǝq pןnoɥs ǝʍ ʞooq ǝןoɥʍ ǝɥʇ puɐ ʞooq ɐ ǝʇıɹʍ pןnoɥs ǝʍ ˙ʎןʇɐɹǝdǝs pıɐs ɹǝʇʇǝן ɥɔɐǝ ɐpuıʞ sı ɯɹus ǝɥʇ 700ɯ˙ɹ˙u˙s ʇı ǝɔunouoɹd ʇsnɾ noʎ

RAINFIRE
01-24-2009, 07:26 AM
*breaks out crying because he has given up trying to read what everyone else is saying*

Cheers!

EDIT: when i look at this it looks like a totally different language, Especially when i first saw the thread name. Oi veh!

Cheers!

Snrm
01-24-2009, 07:30 AM
ǝɯ ʇsnɹʇ pɐǝɹ oʇ ʎsɐǝ sı ʇı puɐ ʇɥƃıɹ pɐǝɥ noʎ uɹnʇ ˙uıʎɹʇ dǝǝʞ ʇsnɾ dn ǝʌıƃ ɹǝʌǝu

QuozL
01-24-2009, 07:56 AM
unɟ ɟo ʇoן ɐ ǝq pןnoʍ ʇı uʍop ǝpısdn ƃuıʇıɹʍ ǝq pןnoɥs ǝʍ ʞooq ǝןoɥʍ ǝɥʇ puɐ ʞooq ɐ ǝʇıɹʍ pןnoɥs ǝʍ ˙ʎןʇɐɹǝdǝs pıɐs ɹǝʇʇǝן ɥɔɐǝ ɐpuıʞ sı ɯɹus ǝɥʇ 700ɯ˙ɹ˙u˙s ʇı ǝɔunouoɹd ʇsnɾ noʎ

Or you could just turn a book upside down for the same effect ;)

Snrm
01-30-2009, 12:57 AM
ɹǝןooɔ ɥɔnɯ sı sıɥʇ ʇuɐɔ noʎ ou

Schwem00
02-09-2009, 08:45 PM
. ˙.˙.˙ƃuısnɟuoɔ more uǝʌǝ it ǝpɐɯ I it pıp fainly ı

TheArmedReaper
02-09-2009, 08:47 PM
How is this thread still alive?..
>.<

Madafaku
02-12-2009, 03:37 AM
˙puɐן ǝʇsɐʍ ǝɥʇ ƃuıpnןɔuı 'sʞɹoʍ ɹǝʇɐן s,ʇoıןǝ ɹoɟ ǝƃɐʇs ǝɥʇ sʇǝs ʞooןʇno ɔıʇuɐɯoɹ-ıʇuɐ 'ɔıʇsıןɐǝɹ sıɥʇ ˙pןɹoʍ uɹǝpoɯ ǝɥʇ uı ǝɔɐןd ou ǝʌɐɥ oʇ sɯǝǝs ʇɐɥʇ ʎʇıʌıʇısuǝs puɐ ʎʇıןıqɐ ɔıʇǝɥʇsǝɐ ɟo uoıssǝɹdxǝ uɐ ǝɹɐ ɥʇoq :ʎnboןıןos s,ʞɔoɹɟnɹd sɹoɹɹıɯ 'snɥʇ 'uoıʇɐǝɹɔ ɔıʇǝod s,ʇoıןǝ ˙ǝɯıʇ oʇ ǝɯıʇ ɯoɹɟ ɥƃnoɹɥʇ sʍoɥs ɥɔıɥʍ 'sıɹqnɥ ɟo ʇıq ɐ ƃuıuıɐʇǝɹ ʎq ʎןuo ʞɔoɹɟnɹd ɯoɹɟ sɹǝɟɟıp ǝɥ :uoıʇɐǝɹɔ sıɥ uɐɥʇ ɹǝʇʇǝq ǝןʇʇıן sı ʇǝod ǝɥʇ ʇoıןǝ 'ʎʇıןɐǝɹ uı ˙pןɹoʍ uɹǝpoɯ ǝɥʇ ɟo sǝɔɹoɟ ןɐuosɹǝdɯı 'ǝʌıʇɔnɹʇsǝp ǝɥʇ ɹǝʌo ɥdɯnıɹʇ oʇ pǝpǝǝu sı ʇɐɥʇ ןןɐ sı snıuǝƃ ɔıʇǝod ʇɐɥʇ uoıʇou ɔıʇuɐɯoɹ ǝɥʇ sǝןʇuɐɯsıp ʇoıןǝ 'ǝuıן ǝןƃuıs sıɥʇ ɥʇıʍ ˙uʍoɹp ǝʍ :pǝɹǝʇʇɐɥs sı ɯɐǝɹp ǝɥʇ 'sn ǝʞɐʍ sǝɔıoʌ uɐɯnɥ uǝɥʍ 'sǝpnɹʇuı pןɹoʍ ǝɥʇ uǝɥʍ ʇɐɥʇ--ǝsıʍɹǝɥʇo sʇsǝƃƃns ɯǝod ǝɥʇ ɟo ǝuıן ʇsɐן ǝɥʇ ʇı sǝop ɹo ˙ɹoʇɐǝɹɔ sʇı sʇןɐxǝ ʇı 'oɹǝɥ sʇı ɟo uoıʇɐnןɐʌǝp ɐ ɥʇıʍ spuǝ ʞɔoɹɟnɹd ǝןıɥʍ ˙ʇǝןɯɐɥ ɹǝɥʇouɐ ǝʇɐǝɹɔ oʇ uo oƃ ʍou ʎɐɯ 'pɹoן ʇuɐpuǝʇʇɐ uɐ pǝʇɐǝɹɔ sɐɥ oɥʍ 'ʇoıןǝ ʇɐɥʇ uoıʇsǝƃƃns ǝɥʇ sı 'ǝsɹnoɔ ɟo 'sıɥʇ uı ʇıɔıןdɯı ˙sʎɐןd s,ǝɹɐǝdsǝʞɐɥs ǝʞıן ƃuıɥʇǝɯos ǝɔnpoɹd pןnoɔ ʇɐɥʇ pןɹoʍ ɐ ɟo ʇɹɐd ןןıʇs ǝɹɐ ǝʍ ʇɐɥʇ puɐ sn oʇ ʇuɐʌǝןǝɹ ןןıʇs sı ʇǝןɯɐɥ ʇɐɥʇ 'sɹno puɐ pןɹoʍ s,ǝɹɐǝdsǝʞɐɥs uǝǝʍʇǝq ʎʇınuıʇuoɔ ɐ ןןıʇs sı ǝɹǝɥʇ ʇɐɥʇ sǝıןdɯı sıɥʇ oʍʇ ɹo ǝuǝɔs ɐ ʇɹɐʇs 'ssǝɹƃoɹd ɐ ןןǝʍs oʇ / op ןןıʍ ʇɐɥʇ ǝuo 'pɹoן ʇuɐpuǝʇʇɐ uɐ sɐ ʇuɐʇɹodɯı puɐ ןnɟǝsn ǝq ʇǝʎ ʎɐɯ ǝɥ 'ʇǝןɯɐɥ ou sı ǝɥ ǝןıɥʍ :sʎɐןd s,ǝɹɐǝdsǝʞɐɥs ɟo ǝuo uı ǝןoɹ ɐ ɟןǝsɯıɥ ƃuıuƃıssɐ oɹǝɥ ǝɥʇ ɥʇıʍ spuǝ ʞɔoɹɟnɹd

˙ƃuıƃuǝʌɐɔs ɟo ןɐıʇuǝʇod ssǝןʇıɯıן ǝɥʇ ʎןuo ʇɹǝssɐ oʇ sɯǝǝs ʇoıןǝ ǝɹǝɥ ʇnq 'sɹɐǝddɐsıp ɯsıɯıʇdo ǝɥʇ puɐ 'sʇɐɹ ǝɯoɔǝq sqɐɹɔ 'puɐן ǝʇsɐʍ ǝɥʇ uı ˙pןɹoʍ uɹǝpoɯ uǝʞoɹq ɐ ɹoɟ ɔıʇnǝdɐɹǝɥʇ ʎɐʍ ǝɯos uı ǝq ʎɐɯ ʇɹɐ ʇɐɥʇ 'pǝʇɐɹƃǝʇuıǝɹ ǝɯoɔǝq ʎɐɯ sʇuǝɯƃɐɹɟ ʇɐɥʇ sʇsǝƃƃns ʇı 'ʇsǝq ʇɐ ؛ʇɹɐ ʇnoqɐ sןɐǝpı ɔıʇuɐɯoɹ sʇɹǝʌqns uoıʇou sıɥʇ 'ʇsɐǝן ʎɹǝʌ ǝɥʇ ʇɐ ˙ʇɹɐ ɟo ɯɹoɟ ʇsǝɥƃıɥ ǝɥʇ ǝq 'ʇɔɐɟ uı 'ʎɐɯ 'ǝƃɐqɹɐƃ uo ɟןǝsʇı sǝɥsıɹnou puɐ suıɐʇsns qɐɹɔ ɐ sɐ 'ǝɟıן uɹǝpoɯ ɟo ǝsnɟǝɹ ǝɥʇ ɟo ʇno ןnɟıʇnɐǝq ƃuıɥʇǝɯos ƃuıʞɐɯ ʇɐɥʇ ʇsǝƃƃns (ʇuǝןɐʇ ןɐnpıʌıpuı ǝɥʇ puɐ uoıʇıpɐɹʇ ʎɐssǝ sıɥ ʎןןɐıɔǝdsǝ ǝǝs) ǝnbıuɥɔǝʇ ɔıʇǝod uʍo sıɥ ɟo suoıssnɔsıp s,ʇoıןǝ ˙ɹooןɟ ɐǝs ǝɥʇ oʇ ʎɐʍ sʇı sǝʞɐɯ ʇɐɥʇ ǝsnɟǝɹ ɟɟo ǝʌıן oɥʍ sɹǝʇɐǝ-ǝƃɐqɹɐƃ 'sɹǝƃuǝʌɐɔs ǝɹɐ sqɐɹɔ ˙sɐǝs ʇuǝןıs ɟo sɹooןɟ ǝɥʇ ssoɹɔɐ ƃuıןʇʇnɔs / sʍɐןɔ pǝƃƃɐɹ ɟo ɹıɐd ɐ uǝǝq ǝʌɐɥ pןnoɥs ǝɥ ʇɐɥʇ sʞuıɥʇ ʞɔoɹɟnɹd ˙ɹǝƃuǝʌɐɔs ǝɥʇ ɟo ʇɐɥʇ 'ʎɹʇǝod ɹǝʇɐן sıɥ uı ɹnɔǝɹ ןןıʍ ʇɐɥʇ ǝƃɐɯı uɐ sǝɔnpoɹʇuı osןɐ ʇoıןǝ ˙ǝɹǝɥʍou ƃuıpɐǝן ʇsnɾ uɐɥʇ ɹǝɥʇɐɹ (ǝuo ʞɹɐp ɐ ʇıǝqןɐ) ʎuɐɥdıdǝ ɟo ʇɹos ɐ oʇ pɐǝן ssǝןǝɥʇɹǝʌǝu ʇnq snonuıʇuoɔsıp puɐ pǝʇɐɹǝʇı ǝɹɐ ɹǝʇuǝɔ s,ɯǝod ǝɥʇ ʇɐ sɹǝʇunoɔuǝ ןɐɔıʇǝɥʇodʎɥ ɟo sǝıɹǝs ǝɥʇ :suınɹ ǝɥʇ ɯoɹɟ ǝpɐɯ ǝq uɐɔ ʍǝu ƃuıɥʇǝɯos ʇɐɥʇ ʇsǝƃƃns osןɐ sǝsn ʇoıןǝ ʎɹǝƃɐɯı ɟo spuıʞ ǝɥʇ ˙ɔıʇsıןıɥıu ǝɹoɯ ɥɔnɯ pǝɯǝǝs ǝʌɐɥ pןnoʍ ɯǝod ǝɥʇ 'ǝsɹǝʌ ǝǝɹɟ uı ǝʇıɹʍ oʇ uǝsoɥɔ ǝɥ pɐɥ ؛ǝʌıʇɔnpoɹd ssǝןǝɥʇɹǝʌǝu sı 'ƃuıʞoʌoɹd-ʎʇǝıxuɐ ɥƃnoɥʇןɐ 'uoıʇɐʇuǝɯƃɐɹɟ ʇɐɥʇ sʇsǝƃƃns ǝɹnʇɔnɹʇs ןɐɯɹoɟ ɟo sǝɔǝıd puɐ sʇıq ɟo ǝsn s,ʇoıןǝ ˙sɯǝʇsʎs ןɐɔıɥdosoןıɥd pǝʇdɯǝʇʇɐ ɟo sʇuǝɯƃɐɹɟ ǝɥʇ puıɟ ǝʍ sʇǝʇɹɐnb ɹnoɟ ǝɥʇ uı ؛sɹǝʇuıןds ʇɐɥʇ ǝɹnʇןnɔ uɹǝpoɯ sı ʇı 'puɐן ǝʇsɐʍ ǝɥʇ uı ؛ʎɹǝƃɐɯı ɟo sʇǝs uıɐʇɹǝɔ puɐ snɔoɟ ןɐʇuǝɯ ǝɹɐ (ʎןqɯǝssɐǝɹ puɐ) uoıʇɐʇuǝɯƃɐɹɟ ƃuıoƃɹǝpun sʇɔǝɾqns ǝɥʇ 'ǝɹǝɥ :ʞɹoʍ ɟo ʎpoq sıɥ ssoɹɔɐ sʎɐʍ ʇuɐʇɹodɯı uı sǝƃuɐɥɔ ǝnbıuɥɔǝʇ ǝɥʇ ɟo ǝsn sıɥ puɐ 'ɹǝǝɹɐɔ sıɥ ʇnoɥƃnoɹɥʇ suoıʇɐɔıןddɐ sʇı puɐ uoıʇɐʇuǝɯƃɐɹɟ uı ʇsǝɹǝʇuı sıɥ pǝuıɐʇsns ʇoıןǝ ˙uoıʇısodɐʇxnɾ puɐ uoıʇɐʇuǝɯƃɐɹɟ ɟo ǝsn sʇı sı ɯǝod sıɥʇ ɟo ɔıʇsıɹǝʇɔɐɹɐɥɔ ƃuıuıɟǝp puoɔǝs ǝɥʇ

˙uɐɯ uoɯɯoɔ ǝɥʇ ɹoɟ ʇsıʇɹɐ ɟo ʇɹos ɐ 'ʇǝod pǝƃpǝןʍouʞɔɐun uɐ ʞɔoɹɟnɹd ǝʞɐɯ oʇ sǝsooɥɔ ʇoıןǝ 'ʇsıʇɹɐ ɹo ʇǝod ɐ ɟןǝsɯıɥ ɹǝʞɐǝds ɹıǝɥʇ ǝʞɐɯ oʇ ʎןǝʞıן ǝɹoɯ uǝǝq ǝʌɐɥ pןnoʍ sʇsıןoqɯʎs ǝɥʇ sɐǝɹǝɥʍ 'ɹǝʌǝʍoɥ ˙ɹǝʞuıɥʇ ǝʌıʇısuǝs-ʇǝʎ-pǝʇɐןosı 'uɐqɹn 'ʎpooɯ ǝɥʇ :ʞɔoɹɟnɹd ɥʇıʍ sǝʇɐǝɹɔ ʇoıןǝ ןɐnpıʌıpuı ɟo puıʞ ǝɯɐs ǝɥʇ pǝƃǝןıʌıɹd 'ooʇ 'sʇsıןoqɯʎs ǝɥʇ ˙(sıɥʇ ɟo sǝןdɯɐxǝ pooƃ oʍʇ ǝɹɐ uǝɯoʍ ǝɥʇ ɟo sɯɹɐ pǝɹǝʌoɔ-ɹıɐɥ ǝɥʇ puɐ ǝʞoɯs ʍoןןǝʎ ǝɥʇ) ɯǝod ǝɥʇ ɟo ʎʇnɐǝq ןןɐɹǝʌo ǝɥʇ oʇ sǝʇnqıɹʇuoɔ ssǝןǝɥʇɹǝʌǝu ʇɐɥʇ ןıɐʇǝp ɔıʇǝɥʇsǝɐ-ıʇuɐ ɹo ƃuıʌɹǝuun ɹoɟ ǝʎǝ puɐ ǝƃɐnƃuɐן snonsuǝs sıɥ sǝʞɐʇ ʇoıןǝ 'sʇsıןoqɯʎs ǝɥʇ ɯoɹɟ ˙ɯǝod ǝɥʇ ƃuıʇıɹʍ ǝןıɥʍ ʎןʇuɐʇsuoɔ ʇsoɯןɐ ƃuıpɐǝɹ uǝǝq pɐɥ ʇoıןǝ ɯoɥʍ 'ǝɹıɐןǝpnɐq puɐ 'pnɐqɯıɹ 'ǝɯɹɐןןɐɯ ǝʞıן 'sʇsıןoqɯʎs ɥɔuǝɹɟ ǝɥʇ ʎq pǝɔuǝnןɟuı ʎןƃuoɹʇs sı ʇı 'ʇsɹıɟ ˙ʎɹʇǝod ʎןɹɐǝ s,ʇoıןǝ ɟo sɔıʇsıɹǝʇɔɐɹɐɥɔ ʇuɐʇɹodɯı ʇsoɯ oʍʇ ǝɥʇ sʎɐןdsıp ʞɔoɹɟnɹd

ʎɹɐʇuǝɯɯoɔ

˙ʎʇıuɹǝpoɯ ɟo ssǝuʞɐǝןq ǝɥʇ uo ʎןɹǝʇʇıq sʇuǝɯɯoɔ ʇɐɥʇ ʇsɐɹʇuoɔ ɐ sǝʇɐǝɹɔ 'ǝɯ oʇ ƃuıs pןnoʍ (spıɐɯɹǝɯ ǝɥʇ) ʎǝɥʇ ʞuıɥʇ ʇou op ı 'uoıʇɔǝɾɹǝʇuı ƃuıɹıɐdsǝp ǝɥʇ ɥʇıʍ pǝןdnoɔ 'ʇuǝʇuoɔ ɔıʇuɐɯoɹ-ıʇuɐ 'ɔıʇsıɯıssǝd ɹıǝɥʇ ʇnq 'ǝq pןnoʍ ʇǝuuos uɐɥɔɹɐɹʇǝd ɐ ɟo uoısnןɔuoɔ ǝɥʇ sɐ pǝɯʎɥɹ ǝɹɐ sɐzuɐʇs ǝuıן-ǝǝɹɥʇ ǝǝɹɥʇ ǝɥʇ ˙uoısnןɔuoɔ s,ɯǝod ǝɥʇ ʇɐ ʎןɹɐןnɔıʇɹɐd 'ɯɹoɟ ʇǝuuos ɟo sʇuǝɯƃɐɹɟ ɟo ǝsn ǝɥʇ sı ǝɹnʇɐǝɟ ןɐɯɹoɟ ʇuɐʇɹodɯı ɹǝɥʇouɐ ˙uoıʇɐןosı puɐ ssǝuǝʌısןndɯoɔ ɟo uƃıs ɐ osןɐ sı ʇı ʇnq 'ɔıʇǝɥʇsǝɐ sı ssǝuǝʌıssǝsqo s,ʞɔoɹɟnɹd ˙ןɐnpıʌıpuı ɔıʇoɹnǝu 'uɹǝpoɯ ɐ ɟo ssǝusnoıɔsuoɔ ǝɥʇ ǝqıɹɔsǝp ʇoıןǝ dןǝɥ puɐ uoıʇıpɐɹʇ ɔıʇǝod ɹǝıןɹɐǝ uɐ ǝɔuǝɹǝɟǝɹ ɥʇoq (˙ןןɐ ʇɐ 'ʇı ʇou sı ʇɐɥʇ) sןɐsıɐɹddɐ ɔıʇsıɯıssǝd puɐ (ǝɯnsǝɹd ı pןnoɥs ʍoɥ) sƃuıuoıʇsǝnb ʇuǝɹɹnɔǝɹ sıɥ puɐ oןǝƃuɐןǝɥɔıɯ ɟo ƃuıʞןɐʇ / oƃ puɐ ǝɯoɔ [oɥʍ] uǝɯoʍ ǝɥʇ oʇ uɹnʇǝɹ ןɐnuıʇuoɔ s,ʞɔoɹɟnɹd ˙suıɐɹɟǝɹ ɟo ǝsn ǝɥʇ sı ʞɹoʍ sıɥʇ ɟo sɔıʇsıɹǝʇɔɐɹɐɥɔ ןɐɯɹoɟ ʇuǝuıɯoɹd ʇsoɯ ǝɥʇ ɟo ǝuo ˙pnoןɐ pɐǝɹ sı ɯǝod ǝɥʇ uǝɥʍ ʇuǝɹɐddɐ ǝɹoɯ ɥɔnɯ ǝɯoɔǝq ǝɯʎɥɹ ɟo sǝɔǝıd puɐ sʇıq ǝɥʇ ˙sɯɹoɟ ɔıʇǝod ɟo uoıʇɐɯɐƃןɐɯɐ pǝɹnʇɔnɹʇs ʎןןnɟǝɹɐɔ ɐ sı ʞɔoɹɟnɹd 'ʎʇıןɐǝɹ uı 'ǝsɹǝʌ ǝǝɹɟ ǝןqɯǝsǝɹ ʎɐɯ ɯǝod ǝɥʇ ɟo suoıʇɔǝs ǝןıɥʍ ˙ɯopuɐɹ ʇou ʇnq ɹɐןnƃǝɹɹı sı ɯǝod sıɥʇ ɟo ǝɯǝɥɔs ǝɯʎɥɹ ǝɥʇ

˙sʞɹoʍ ɔıʇɐɯɐɹp 'ɹǝʇɐן s,ʇoıןǝ sǝʇɐdıɔıʇuɐ ʞɔoɹɟnɹd 'ʎʇıןıqısuǝs ɔıʇɐɯɐɹp sʇı puɐ ɹǝʇɔɐɹɐɥɔ uo snɔoɟ sʇı uı ˙uoıʇɔǝןɟǝɹ ʇuǝןıs ɥʇıʍ ʇuǝʇuoɔ ǝq 'ǝɹoɟǝɹǝɥʇ 'ʇsnɯ ǝɥ puɐ 'sʇsıxǝ ǝɹnƃıɟ ɔıʇǝɥʇɐdɯʎs ɥɔns ou 'ɥƃnoɥʇ 'sǝqıɹɔsǝp ʞɔoɹɟnɹd pןɹoʍ ǝɥʇ uı ˙suoıssǝɟuoɔ ʇuǝsǝɹd s,ʞɔoɹɟnɹd ɟo ʇuǝʇuoɔ ǝɥʇ pןɹoʍ ǝɥʇ oʇ ʎɐɹʇǝq ɹǝʌǝu ןןıʍ puɐ ɹǝʞɐǝds ǝɥʇ sɐ ʇsoן sɐ sı oɥʍ ǝuo :ɹǝuǝʇsıן ןɐǝpı s,ʞɔoɹɟnɹd sǝqıɹɔsǝp 'ouɹǝɟuı s,ǝʇuɐp ɯoɹɟ 'ɯǝod sıɥʇ oʇ ɥdɐɹƃıdǝ ǝɥʇ ˙uoıʇɐןosı puɐ ʎʇıɹoıɹǝʇuı s,ʞɔoɹɟnɹd uo ƃuısnɔoɟ puɐ sɹǝuǝʇsıן pǝıןdɯı ǝɥʇ ƃuıʌoɯǝɹ ʎq ɯɹoɟ ǝɥʇ sǝzıuɹǝpoɯ ʇoıןǝ ˙ɹǝʇɔɐɹɐɥɔ s,ɹǝʞɐǝds ǝɥʇ ɟo uoıʇɐןǝʌǝɹ puɐ ʇuǝɯdoןǝʌǝp ǝɥʇ sı snɔoɟ ʎɹɐɯıɹd ǝɥʇ 'pɹıɥʇ ˙spɹoʍ s,ɹǝʞɐǝds ǝɥʇ uı pǝʇsǝƃƃns ʎןǝɹǝɯ sı ʇnq pǝɔuǝɹǝɟǝɹ ʎןʇɔǝɹıp ʇou sı ǝɔuǝsǝɹd ǝsoɥʍ sɹǝuǝʇsıן ɹo ɹǝuǝʇsıן ɐ ʇɐ pǝʇɔǝɹıp ʎןןɐɔıɟıɔǝds sı ǝnƃoןouoɯ ǝɥʇ 'ʎןpuoɔǝs ˙ǝɯıʇ uı ʇuǝɯoɯ ɔıɟıɔǝds ɐ ʇɐ (ʇǝod ǝɥʇ ʇou) ןɐnpıʌıpuı ɔıɟıɔǝds ɐ ɟo sǝɔuɐɹǝʇʇn ǝɥʇ ǝɹɐ ʎǝɥʇ 'ʇsɹıɟ ˙sɯɐɹqɐ ˙ɥ˙ɯ oʇ ƃuıpɹoɔɔɐ 'ǝnƃoןouoɯ ɔıʇɐɯɐɹp ǝɥʇ ǝzıɹǝʇɔɐɹɐɥɔ sƃuıɥʇ ǝǝɹɥʇ ˙sʎɐןd uı sǝınboןıןos oʇ ɹɐןıɯıs ǝɹɐ sǝnƃoןouoɯ ɔıʇɐɯɐɹp ˙sɹossǝɔǝpǝɹd s,ʇoıןǝ ɥʇıʍ ɹɐןndod ɯǝod ɟo ǝdʎʇ ɐ 'ǝnƃoןouoɯ ɔıʇɐɯɐɹp ǝɥʇ uo uoıʇɐıɹɐʌ ɐ sı ʞɔoɹɟnɹd

ɯɹoɟ

˙pǝʌǝıɥɔɐ ɹǝʇɔɐɹɐɥɔ ɟo ssǝupıʌıʌ ǝɥʇ ɹoɟ osןɐ puɐ ǝɔuǝɹǝɟǝɹ ןɐnʇɔǝןןǝʇuı ɟo ǝƃuɐɹ sʇı ɹoɟ ןnɟɹǝʍod sı ʞɔoɹɟnɹd ˙(ʇǝןɯɐɥ ǝɔuıɹd ʇou ɯɐ ı) snʇɐʇs ǝʇɐɹ-puoɔǝs sıɥ ǝzıuƃoɔǝɹ oʇ sǝɯoɔ ǝɥ sɐ pןɹoʍ ǝɥʇ ɯoɹɟ ǝɔuɐʇsıp ןɐuoıʇoɯǝ s,ʞɔoɹɟnɹd ƃuıʎǝʌuoɔ sǝƃɐɯı uɐǝɔo ǝnƃɐʌ ɟo sǝıɹǝs ɐ oʇ--(sǝɔɐןdǝɹıɟ 'suoods ǝǝɟɟoɔ 'ʇɥƃıןdɯɐן ǝɥʇ uı sɯɹɐ s,uǝɯoʍ) sɹoıɹǝʇuı ןɐɹǝʌǝs puɐ (ǝןqɐʇ ɐ uodn pǝsıɹǝɥʇǝ ʇuǝıʇɐd snoɯɐɟ ǝɥʇ) ǝdɐɔsʎʇıɔ ɐ--sƃuıʇʇǝs ןɐɔısʎɥd (ʇoıןǝ ɹoɟ) ǝʇǝɹɔuoɔ ʎןɹıɐɟ ɟo sǝıɹǝs ɐ ɯoɹɟ sǝʌoɯ ɯǝod ǝɥʇ ˙ןןɐ ʇɐ ǝןqıssod ǝq pןnoɔ uoıʇɔɐɹǝʇuı ןɐuoıʇoɯǝ ƃuıɯnsǝɹd ɹoɟ ɟןǝsɯıɥ sǝpıɥɔ ǝɥ puɐ 'sǝıɔɐnbǝpɐuı sıɥ ʇnoqɐ ǝʞɐɯ sɹǝɥʇo sʇuǝɯɯoɔ ǝɥʇ sɹɐǝɥ ǝɥ puıɯ sıɥ uı :uɐɯoʍ ǝɥʇ oʇ ɥɔɐoɹddɐ uɐ ǝɹɐp oʇ ǝɟıן ɟo ɥɔnɯ ooʇ sʍouʞ ʞɔoɹɟnɹd ʇnq ˙dıɥsuoıʇɐןǝɹ ɹıǝɥʇ ƃuıʇɐɯɯnsuoɔ ʍoɥǝɯos ʎq sısıɹɔ sʇı oʇ ʇuǝɯoɯ ǝɥʇ ǝɔɹoɟ oʇ ǝʞıן pןnoʍ ǝɥ ɯoɥʍ ɥʇıʍ 'ɹǝʌoן ןɐıʇuǝʇod ɐ ƃuıssǝɹppɐ ǝq oʇ sɯǝǝs 'ɹǝʞɐǝds s,ɯǝod ǝɥʇ 'ʞɔoɹɟnɹd ˙pǝʇןıʇs ʎןןɐuoıʇoɯǝ puɐ 'ɔıʇoɹnǝu 'ʇuǝnboןǝ 'pǝʇɐɔnpǝɹǝʌo--uɐɯ uɹǝpoɯ ןɐɔıdʎʇoʇoɹd ǝɥʇ ɟo ǝɥɔʎsd pǝɹnʇɹoʇ ǝɥʇ ɟo uoıʇɐuıɯɐxǝ uɐ sı ʇı ˙5191 ןıʇun pǝɥsıןqnd ʇou ʇnq 1191 ɹo 0191 uı pǝʇǝןdɯoɔ sɐʍ 'sʞɹoʍ ɹoɾɐɯ s,ʇoıןǝ ɟo ʇsǝıןɹɐǝ ǝɥʇ 'ɯǝod sıɥʇ

Rustbukkit
02-19-2009, 11:25 PM
˙ʇxǝʇ ɹıǝɥʇ ƃuıddıןɟ ʇɐ ןıɐɟ sɹǝʇsod ǝʌoqɐ ǝɥʇ

I think he meant the below poster.

Bleach117x
03-01-2009, 07:56 PM
i fell off my seat reading all this, i think i broke my ***

tjb0607
04-09-2009, 10:04 PM
˙˙˙ƃuıɥʇǝɯos ɹo uɐɯʇɹɐɔpǝsnɟuoɔ ʎq pǝʞɔoן ʇǝƃ ʎןqɐqoɹd ןןıʍ ʇı ˙˙˙uɐɔ ɯɐds uʍop-ǝpısdn uɐ ǝʞıן sı sıɥʇ